Podmienky založenia spoločnosti s ručením obmedzeným

Na Slovensku sa každoročne objaví množstvo nových podnikateľov, ktorí idú skúsiť svoje šťastie a presadiť sa na trhu, pričom na svoju podnikateľskú činnosť si zakladajú niektorú z obchodných spoločností. Spomedzi týchto právnych foriem podnikania patrí spoločnosť s ručením obmedzeným medzi najčastejšie zakladaný druh obchodných spoločností, ktorý sa na Slovensku využíva. Keď chcete aj vy skúsiť svoje šťastie na podnikateľskom trhu, je potrebné splniť k založeniu s.r.o. podmienky Ezmluva, ktoré sú stanovené zákonom. Za základné podmienky sa pritom považuje napríklad obmedzenie, týkajúce sa minimálneho a maximálneho počtu spoločníkov.

nový podnikateľský nápad

Za spoločníka sa môže považovať rovnako fyzická osoba, ako aj právnická osoba, avšak maximálny možný limit počtu spoločníkov je stanovený na najviac 50. S.r.o. však môže založiť pokojne aj jedna osoba, ktorá bude potom predstavovať zakladateľa spoločnosti. Akýkoľvek spoločník či skupiny spoločníkov, ktorí sa rozhodnú založiť s.r.o. nemôžu byť zapísaní ako daňoví dlžníci, mať nedoplatky na sociálnom poistení a ani mať exekúcie. Osoba zakladajúca spoločnosť musí byť taktiež bezúhonná, a to znamená, že nemôže mať záznam v trestnom registri. Ďalšie podmienky založenia s.r.o. sa týkajú napríklad sídla, ktoré musí byť povinne zapísané v Obchodnom registri a rovnako je treba doložiť aj doklad o jeho vlastníctve alebo zmluvu o prenájme. V prípade prenájmu sídla je dôležité doložiť aj súhlas majiteľa danej nehnuteľnosti, ktorý potvrdzuje to, že sídlo môže byť využívané na podnikateľské účely a tento súhlas by mal byť úradne overený.

zakladanie spoločnosti

Určité podmienky je treba splniť aj pri voľbe obchodného mena, ktoré nemôže byť rovnaké, ako názov inej spoločnosti a musí zahŕňať celý názov „Spoločnosť s ručením obmedzeným“ alebo skratku „s.r.o.“. Zakladateľ, prípadne zakladatelia by si mali dať záležať aj na spísaní zakladateľských dokumentov, medzi ktoré patrí Zakladateľská listina (pri jednej osobe) alebo Spoločenská zmluva (viacerí spoločníci). Nevyhnutné je taktiež uhradiť sumu základného imania, ktorého výška je stanovená na 5000 eur a tvoria ju vložené vklady všetkých spoločníkov, resp. jedného zakladateľa. Po spísaní zakladateľských dokumentov, do ktorých sa uvedú všetky základné údaje o spoločnosti, rozdelení štatutárnych orgánov a určení konateľov, sa môže požiadať o zapísanie s.r.o. do Obchodného registra. Následne je s.r.o. založená odo dňa dátumu jej zapísania do tohto registra.